Mỹ cần bomb China


Posted by KT ..50..65.15 on May 20, 2020 at 11:05:56:

Yeah tôi nghĩ vậy v́;
9-11 Bin Laden giết gần 3 ngàn người và làm bị thương trên 6 ngàn người . Mỹ giết Bin Laden .

China’s Virus Coronavirus giết hơn 92 ngàn người và làm nhiễm hơn 1.5 triệu người , và Chína c̣n hoan hoan lớn tiếng . Tôi nghĩ Mỹ nên bomb China yup!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]