Re: Chum Khôn lắm


Posted by Bờm ..73..180.33 on Feb 27, 2020 at 07:23:40:

In Reply to: Re: Chum Khôn lắm posted by tn on Feb 27, 2020 at 07:16:26:

ha ha ha ha

TT Trump giao cho Phó TT Pence cho thấy đai dịch trầm trọng và nói lên sự quan tâm va quan trọng của vấn đề này cho dân chúng và quốc gia vậy !

Summer Olympic ta.i Nha^.t ro^`i se~ pha?i huy? bo? ma` tho^i !

Va` vi` Corona ma` Stocks ro*'t 3000 points ro^`i !

Oái oái dân chơi Phù Vân phù thủng ơi là cáo dân chơi Toronrto ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]