Re: women clark shoe


Posted by Q ..23..67.78 on Mar 23, 2019 at 12:52:54:

In Reply to: Re: women clark shoe posted by DG on Mar 23, 2019 at 12:48:33:

chắc tại chưa mặc đẹp qu chăng, mnh thấy ai thấy đẹp cŨng khen m, lc trước ở chỗ lm c anh vn kia hơn 60+ rồi m đi ngang mnh ni: c mặc đồ đẹp qu
to'm la.i la` cu*' ma(c. dde.p ba' cha'y le^n, to^.i gi` kho^ng ma(.c, a'o dda^`m mua pha?i ddem ra die^.n chu*' kho^ng le~ mua ddi party 1 la^`n dde^? ddo' thi` uo^?ng
co' ngu*o*`i kho^ng no'i gi` nhu*ng ho. a^m tha^`m ngu*o*~ng mo^. a'Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]