Re: Am I expecting too much ?


Posted by tinh ..76..244.248 on Jul 22, 2019 at 11:21:55:

In Reply to: Am I expecting too much ? posted by DG on Jul 22, 2019 at 09:57:35:

sao G khg đem mẹ G v̀ nhà G ở 5 ngày trong tùn, ở cái phòng chị ch̀ng m̃i l̀n tới ở đó, cúi tùn chị ch̀ng v̀ thì G mang mẹ trở v̀ nhà anh G ở, ít nhứt cũng đỡ được 5 ngày m̃i tùn .

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]