Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by tbm ..23..249.121 on Jan 08, 2019 at 14:26:16:

In Reply to: Re: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by áikhanh on Jan 08, 2019 at 14:18:07:

chị thật sự chưa phải là không có tiền đâu 😀 những nạn nhân đói khổ ở miền Bắc thời 45 chặc biết khổ là ǵ - hồi ḿnh trong quân ngủ, những ngày thiếu không đủ ăn phải giật đồ ăn củ dân làng mà ăn - c̣ các tù nhân cải tạo không quyền không tiền khổ chừng nào
so với sợ mất tiền mất quyển thấm ǵ 😜😀💕Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]