Re: hm nay


Posted by DG ..73..229.99 on May 15, 2019 at 11:14:53:

In Reply to: hm nay posted by Q on May 15, 2019 at 11:08:17:

coat hiệu burberry th mắc ri, trn $1,000 đ Q , khong rẻ hơn $1,000 đu trừ phi she canh me mua đuọc gi sale


lm g m Q khong mua đuọc, chỉ l c muốn mua hay khng thi DG th khong mua, thấy chả đng để bỏ số tiền đ cho 1 ci oMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]