Trch nhiệm


Posted by KT ..71..133.206 on Nov 24, 2019 at 15:31:21:

Khi lm chủ, ti cn c trch nhiệm l tm đủ việc lm cho 20 người thợ ! YupMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]