Re: Phù Vân không phải là một thương gia


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 15:40:47:

In Reply to: Re: Phù Vân không phải là một thương gia posted by PV on Jun 19, 2019 at 15:29:28:

Ngày xưa có câu ca dao:

Một thương anh có đồn điền
Hai thương anh có nhiều tiền đem phơi

Vậy nghe chừng hai câu này ứng vào bác và bác cáo rồi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]