Re: Khó hiểu


Posted by KT ..107..97.134 on Nov 25, 2019 at 09:26:28:

In Reply to: Re: Khó hiểu posted by Lz on Nov 25, 2019 at 09:10:05:

Hihihihihi có đó cứ vài ba ngày th́ text hỏi thăm KT mà chỉ nói trổng không, không gọi bằng thằng hay anh hay chú ǵ cả hihihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]