Re: hỏi


Posted by Q ..23..67.78 on May 15, 2019 at 20:02:06:

In Reply to: Re: hỏi posted by DG on May 15, 2019 at 19:52:02:

c̣n nếu trong trường hợp DG đi làm, phần đó của co-woker test nhưng co-woker không catch được the defect. không phải phần DG làm, cái test case cũng hơi khó, phải setup data này kia mới prove được
vậy DG có bỏ công sức ra hay là lơ đi
rồi đến khi sản phẩm đưa ra thị trường, mới phát hiện defect, cả department lănh đủ
vậy DG thấy ok hay có lỗiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]