Re: phải đi hiking đy


Posted by Ph Vn ..199..125.58 on Nov 25, 2019 at 14:10:04:

In Reply to: Re: phải đi hiking đy posted by B on Nov 25, 2019 at 14:04:32:

Chẳng hay bc nghe tin ti bị t v lợp mi / sửa mng xối tự bao giờ thể hử ?
For the record, ti chưa bao giờ tự lợp mi cả, v chưa hề bị t khi sửa mng xối

Li xe cũng như thế, ti chưa hề lọt ruộng!

Bc mau mau sm hối v tội ni vu nha nha nha!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]