Re: khi người ta happy


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 22:07:37:

In Reply to: khi người ta happy posted by Q on Jun 19, 2019 at 19:15:09:

Đáng lẽ bác nên hỏi boss của bác có muốn đưa contact info cho agent không. Chứ nhiều khi mấy người agent này cũng khó chịuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]