Re: đang coi


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jun 19, 2019 at 22:51:57:

In Reply to: Re: đang coi posted by Lz on Jun 19, 2019 at 22:06:27:

Hồ sen ở Texas thiếu ǵ bác. Anh CP/ak đă từng lái xe qua, thường họ chỉ có mầu vàng nhạt etc.... Hồ man made ở nông trại ... C̣n hồ sen ở chơ Hông Kong 4, trước khá to. Sau họ thu lại một nửa, chắc cũng tốn tiền nhiều ???. Tháng trước ak có chụp và bỏ lên đây th́ phải. Trước chùa Việt Nam có một hồ sen to, mấy năm sau họ cũng bỏ.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]