Re: hôm nay


Posted by lv ..76..28.6 on Mar 17, 2020 at 13:26:29:

In Reply to: hôm nay posted by DG on Mar 17, 2020 at 13:21:32:

ở nhà cả ngày nhưng thấy xe cộ chạy ngoài đường ít hẳn, sa'ng nay ddi bo^. tha^'y xe nhà hàng xóm cũng vậy đa số là đậu ở nhà ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]