Re: chuyên work


Posted by Q ..23..67.78 on Aug 09, 2019 at 18:09:53:

In Reply to: Re: chuyên work posted by DG on Aug 09, 2019 at 18:04:15:

it is your opportunity c̣n đ̣i ǵ nữa, mau mau chớp lấy thời cơ đi
tiếng anh ǵ mà nói mấy chục năm rồi mà không rành, miễn sao noi người ta hiểu là okay
nếu cần hoa tay múa chan như ḿnh cũng được đó



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]