Re: dinner xong xuôi


Posted by DG ..73..229.99 on Jun 19, 2019 at 19:48:30:

In Reply to: Re: dinner xong xuôi posted by HA on Jun 19, 2019 at 19:45:03:

v́ ba má ở với hắn nên chị bịnh là con của ba má hắn nên ba má ở đâu, con ở đó

I can't change anything … so I ignore everything … khong hỏi ǵ hết, đi về chị ngồi đó, ai kể th́ nghe, khong kể th́ thôi

nghe chị hắn kể, tuần DG đi Hawaii, chị bịnh bị chóng mặt về nhà DG ở suốt tuần, chị kia phải sang phụ và canh phụ v́ chị bịnh hay càm ràm, bực bội khi ở gần ba má her … DG nghe nhưng khong nói ǵMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]