Re: To PV


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 10:11:28:

In Reply to: Re: To PV posted by Ph Vn on Jun 20, 2019 at 09:53:01:

Ti chỉ sợ 1 năm chưa đủ, như c Sng ni c khi phải 2-3 hay 5 năm ấy chứ

Bc nghe ng no ni đấy (Churchill th phải), great rewards require great sacrifice. Huống chi ci Admin đi hỏi ở bc đu c phải l great sacrifice g lắm đu, chỉ l rein in ci personal demons thi m :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]