Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 11:34:21:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by htc on Jan 09, 2019 at 11:28:29:

Nếu bc ni vậy th cũng phải khen bc Vịt l "hm nay ng ăn ni c duyn" th mới cng bằng cho bc ấy :)

Post ti ngay dưới 1 cht, trả lời post bc KT, bc scroll xuống 1 cht l thấy ngayMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]