Re: giu v tử tự


Posted by DG ..38..236.146 on Jun 22, 2018 at 09:07:58:

In Reply to: Re: giu v tử tự posted by Hải u on Jun 22, 2018 at 09:05:52:

tại sao phải depression ? th dụ ngui ta ngho qu, cơm ăn khong đủ, nh khong c để ở, ngy mai m mịt khong thấy tuong lai .==> depression cn thấy c l

trong khi m ngui giu, c tiền, nh to mắc mở g fải depress ..Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]