Re: tại sao


Posted by KT ..107..97.108 on Apr 09, 2019 at 19:44:51:

In Reply to: Re: tại sao posted by tn on Apr 09, 2019 at 19:37:33:

Thấy chưa, KT nói rồi , người miền Trung đa số giỏi v́ là con cháu của hoàng tộc hoặc hoàng thân quốc thích không hè, nên không giỏi cái nầy th́ cũng giỏi cái khácMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]