2 Ch Phệ


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jan 09, 2019 at 18:17:29:

Futures đang drop lại ... c lẻ rebound mệt mỏi ri, lại Gov Shutdown & China trading talk chưa xong
Good luck nha ch :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]