Re: không biết có nên


Posted by Q ..192..191.10 on Jun 20, 2019 at 13:05:17:

In Reply to: Re: không biết có nên posted by Drama King on Jun 20, 2019 at 12:32:05:

nếu anh c'ao nghĩ sở trường của ḿnh chỉ là developer thôi th́ ḿnh giúpđược "việc lặt vặt" gi` cho bisuness cu?a anh ma` che`o ke'o mi`nh hoa`i va^.y
most of the time I dónt reply you because what you say doesnt make any senseMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]