Lo Quá ……. Sighhh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (173..78.232) on May 29, 2024 at 18:19:23:

Rồi một ngày, số người theo Sư Thích Minh Tuệ lên quá đông, như cầu cho các Thầy đi khất thực Thật nhiều không biết bá tánh sẽ ra sao, có đủ lương thực để tích ứng ??? Tôi lo quá , Sighhhhhh


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)