Re: Lo Qu . Sighhh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z~~~ (172..52.34) on May 29, 2024 at 18:53:58:

In Reply to: Lo Qu . Sighhh posted by KT on May 29, 2024 at 18:19:23:

i giờ! KT "lo con b trắng răng"

KT chỉ cần mỗi thng gởi 1 tấn gạo cho dn chng trn con đường sư MT khất thực đi qua l "chăm phần chăm" xong việc ~~Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)