Re: chuyện nhà :D


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 26, 2024 at 10:50:30:

In Reply to: Re: chuyện nhà :D posted by DG on June 26, 2024 at 10:42:25:

chị tui khoẻ mạnh cao to và chịu cực giỏi
she làm tourguide cho tới trước khi đi Mỹ kỳ này
dạn dĩ nữa, hát ca đoàn, her hus 1 ḿnh hát 1 bè, cha khen 😬


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)