Re: chuyện nhà :D


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 26, 2024 at 12:41:01:

In Reply to: Re: chuyện nhà :D posted by tinh on June 26, 2024 at 10:50:30:

nếu she chịu khó th́ okay , nhiều ng` ở VN có tiền sướng, có ng` giúp việc nhà, sang đây cái ǵ cũng phải tự lo, đi làm, đóng thuế, tiền bills, sợ họ chịu không nổi thôi

coi lại mấy tấm h́nh tui chụp cảnh hawaii, tự dưng nhớ ... wish c̣n đang ở hawaii .. sáng tới tối chả phải lo ǵ ngoài đi biển, dạo phố, đi chơi và ăn


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)