Re: [thơ thời đọc Kim Dung] trang điểm


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 03, 2018 at 18:04:56:

In Reply to: [thơ thời đọc Kim Dung] trang điểm posted by Pham Chung on Nov 03, 2018 at 17:04:20:


Xưa:

Nàng ngồi ta vẽ ṿng cung.

Nay:

Nàng đi đâu cũng na hoa lan về chất lung tung đầy vườn.
Ta thấy lưng ta h́nh ṿng cung.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]