Re: Ticket


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 21, 2020 at 07:56:19:

In Reply to: Re: Ticket posted by tn on Mar 21, 2020 at 07:06:49:

2 bnh nuc juices to lắm hiẹu Tropicana ... mun khg đng con hong ung ... nen P mun đổi ly thứ khc

Mấy tiẹm khc th khg như vạy ... tiẹm QFC ny trong khu nh giu nen họ ni sorry & ni P vo mua 2 chai khc ... khi P đem ra thi họ cho luon :))
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]