Re: Lắng nghe ta


Posted by tm tịnh ..45..53.39 on Oct 23, 2019 at 19:52:47:

In Reply to: Re: Lắng nghe ta posted by :-) on Oct 23, 2019 at 12:15:44:


cn nhiều suy tư tnh cảm . Như vầy mới như thị n :

Ni một chồng ni cao cht vt
Hoa chen hoa nở te te toe
Danh lợi khng hề ti t ti?
Ngũ trưa trưa dậy khỏe khe khoe

(bi thơ khng biết của ai, ht Hạnh Đạo đọc cho nghe từ lu rồi)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]