Re: Đạo với Đời


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 28, 2020 at 07:09:09:

In Reply to: Re: Đạo với Đời posted by Tu Uyên on Jun 27, 2020 at 21:39:46:

H́hi`😊

Chẳng hiểu không tin lịch tử vi*
Nhưng tin số tướng lúc xuân th́**
Nhờ câu bác nói, đầu liền nhớ
Không có T́nh Yêu, chẳng ích ǵ*** .hihi 😊

P.S
• *= lịch tử vi (chắc có lẽ sống ở đây lâu, thấy hầu hết đám cưới vào các tối thứ 7. Vậy không lẽ các ngày thứ bảy cuối tuần đều là ngày lành tháng tốt)
• **= lúc tuổi xuân th́
• ***= Bài Ca Đức Ái (Mến) của Thánh Phao-lô (somewhere in the Bible). Để PoP kiếm lại post cho mọi người đọc nhạ. PoP rất thích đoạn thư Thánh Phao-lô này …Nhớ 1 đoạn là “Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, th́ tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc năo bạt vang động…etc..” Chẳng ích ǵ cho tôi.

~_*
PoP
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]