Re: Đạo với Đời


Posted by Tu Uyn ..107..216.153 on Jun 27, 2020 at 21:39:46:

In Reply to: Re: Đạo với Đời posted by PoP on Jun 27, 2020 at 19:00:30:

V đạo học xong chẳng ch g
ma kiếm khng bằng bi tử vi
xem cung hong đạo cầu gia đạo (~_*)
từ đ trần duyn hết tức th

cầu gia đạo = cp tc quy yFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]