Re: Đạo với Đời


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 27, 2020 at 19:00:30:

In Reply to: Re: Đạo với Đời posted by T Uyn on Jun 27, 2020 at 18:06:41:

Hihi :)

Ti nghe lời bc chắc bớt phiền
Trn ni tu đơn sẽ được yn
Dứt khot luyện rn thi Kiếm Đạo
Đ C Cửu Kiếm tới cao nin ..Oops
Dứt khot luyện rn thi V Đạo
Thơ Thiền Tứ Tuyệt tới cao nin😊

Lại mơ tin nữ viết thư tnh
Chợt tiếng chung đm gọi tụng kinh
Quẳng cuốn thơ tnh rơi xuống ni
Vo Am tm tịnh uống tr Kinh

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]