Re: Đạo với Đời


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jun 27, 2020 at 18:06:41:

In Reply to: Đạo với Đời posted by PoP on Jun 27, 2020 at 16:08:18:

PoP tiếc ci g ở trần gian
nhn quanh chỉ c những ưu phiền
cc hoa biết ni mồm hi sữa
thằng b khng nghe cứ thế ghiền

rồi lại cn đi tu đi mi
chẳng biết bao giờ mới tu đơn
PoP tiếc lm chi khổ dập dồn
quyết ch đi no, bỏ ci tin

gọt đầu bng long lo kinh kệ
tự khắc thằng cu sẽ ha hiềnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]