Đạo với Đời


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 27, 2020 at 16:08:18:

Đạo với Đời


Đin đảo trong ta Đạo với Đời
Vườn hồng Paltalk mải m chơi ..Oops
Vườn hoa VietScape mải m chơi ..Oops again
Trần gian quyến rũ mải m chơi
Đạo th cũng muốn tu thnh Thnh (Phật)
Theo Đạo đi tu lại tiếc đời 😊

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]