Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 05, 2018 at 11:44:25:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by tn on Nov 05, 2018 at 11:41:48:

DG biết kiểu áo nào mặc đuọc, cứ mua gio^'ng my mom là easy, size nhỏ hơn, khong ai chê cả … mua hôm qua, mà họ c̣n 3 cái size PM thôi … chắc order online the^m cho má chồng mấy màu khác gio^'ng áo my mom



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]