Re: Nói chuyện các loại nước


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 11, 2019 at 18:53:31:

In Reply to: Nói chuyện các loại nước posted by Lz on Jan 11, 2019 at 13:23:34:


Ḿnh có nghe vài người Việt gốc Hoa nói "nước trắng". Đó là v́ họ không rành tiếng Việt và họ dịch ngược lại "bạch thủy" (plain water) qua tiếng Việt.

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]