Re: Truyện hay: "Chào mẹ"


Posted by :{ ) ..73..80.54 on May 17, 2020 at 22:03:39:

In Reply to: Re: Truyện hay: "Chào mẹ" posted by Dtn on May 17, 2020 at 18:44:51:


Tác giả mà đọc được tranh luận của 2 bác, cũng như các ư kiến khác của người đọc trong chợ này, th́ chắc chắn sẽ vui.

Viết như thế là thành công . Tiếc không biết tác giả là ai . Trong mail chuyển đến chỉ ghi "khuyết danh".Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]