Re: Ni tiếng anh mệt qu


Posted by tn ..73..91.53 on Jun 05, 2018 at 10:17:40:

In Reply to: Re: Ni tiếng anh mệt qu posted by DG on Jun 05, 2018 at 09:50:16:


Dg & tn giống y chang lun a' :):):),, tn ni tiếng Anh hay xen tiếng Viet v .... tiếng Viet nhieu hơn, tn muốn mấy nhc ni & hieu tiếng Viet ,,,, nhưng neu cha con n khong hiẻu tn ni gi, th tn phải xổ tiếng Anh ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]