Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 13, 2019 at 12:26:16:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by TLN on Mar 13, 2019 at 12:10:34:


ùa ńu she kia single như TLN, thì tha h̀ đi tới khuya v̀ cũng khg ai care, chứ đã có ch̀ng con thì phải khác chứ. Mà chắc bx HA đi rong trg malls kỉu đi ḅ ṭp TD ??? Ńu ṿy thì ch́p nḥn được


Đi có 1 tíng chưa sao, chừng nào đi tới khuya hãy đi theo rình :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]