Re: đi mễ


Posted by tn ..73..91.53 on Jul 14, 2019 at 19:34:06:

In Reply to: Re: đi mễ posted by Q on Jul 14, 2019 at 19:27:29:

check coi thử có cái library nào nó làm hông,, chứ Post Office th́ chán hơn con gián nữa,,, xưa nay tn cùng thấy nhieu nguoi chờ ỏ Post Office ca? nga`y.....

nhưng con trai kiếm ra là library họ cũng làm .... cho nen tụi này tới đó làm nhanh lắm,, vui vẽ ... vài tuần sau là có PassPort



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]