Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t cúa nhu*~ng nguoi thích hát cho nhau nghe!!!


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Jan 13, 2019 at 19:10:31:

In Reply to: Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t cúa nhu*~ng nguoi thích hát cho nhau nghe!!! posted by Z ???????????????? on Jan 13, 2019 at 09:58:41:

Tâm không có th́ to không cấm
Tân không thiếu là tiêu không thấm
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]