Re: hỏi ?


Posted by DG ..73..148.244 on Aug 09, 2018 at 17:42:03:

In Reply to: Re: hỏi ? posted by KT on Aug 09, 2018 at 17:31:01:

DG chỉ thấy l sắp mất tất cả cũng v c chẻ đ . ăn khong đuọc, c chẻ đập cho bể hết hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]