Re: mnh cũng muốn post


Posted by tn ..73..91.53 on Jun 05, 2018 at 10:44:52:

In Reply to: Re: mnh cũng muốn post posted by DG on Jun 05, 2018 at 10:38:47:


YES, lu`n ho*n ru`i,,, hi mhỏ he hng c ln đu nha ,,, 35 inches lc 2 tuổi,, nghe ni n sẽ double that amount ,, +2 hoạc -2 tuỳ theo ăn uống v thể thao .... lc 11 tuổi bs đan n sẽ 6ft,,,, bay giờ 5'6 đứng đ chơi hơn năm nay rồi hỏng cao t no nữa ..... chỉ c be ra thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]