Re: Tinh ==> bàn về đa đinh


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 14, 2019 at 12:47:30:

In Reply to: Re: Tinh ==> bàn về đa đinh posted by tinh on Jan 14, 2019 at 12:33:18:

đinh ===

(Từ cũ, nghĩa cũ) Trai tráng thuộc lứa tuổi phải đóng thuế thân và đi lính thời phong kiến.

Đa đinh == nhiều con trai !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]