Re: Bắt phone hay là bắc phone


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 13:32:36:

In Reply to: Re: Bắt phone hay là bắc phone posted by tinh on Nov 22, 2019 at 13:22:50:

Bác chặn đầu chặn đuôi vậy c̣n chỗ nào cho người ta đi :) Làm ǵ cũng trúng vào cái nơm của bác :)

---------------------
(nơm bắt cá, đặt dưới nước, cá vào được nhưng không ra được)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]