Re: Mới đọc được ... share với chợ :-)


Posted by DG ..73..229.99 on Aug 08, 2019 at 11:40:08:

In Reply to: Mới đọc được ... share với chợ :-) posted by :-) on Aug 08, 2019 at 11:09:28:

DG đ nghiệm ra từ vi năm nay ri cho nn by giờ khoẻ re, chả the`m buồn bực cho mệt mnh :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]