Re: khi người ta happy


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 20:34:32:

In Reply to: Re: khi người ta happy posted by DG on Jun 19, 2019 at 20:26:31:

Ừ,
Đừng làm tôi lo nhá, v́ th́ thoảng rôi lại thấy có cái bác HA vào post cái post "Tửng từng tưng" cho bác G
Mong là tôi lo xa, bác bảo trọng nhá :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]