Quân tử v. Tiểu nhân


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Aug 09, 2019 at 21:49:10:

Quân tử để ư không để tâm; Tiểu nhân để tâm không để ư.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]