Re: Mọi người ơi ......


Posted by B ..73..180.33 on Jul 19, 2019 at 09:04:05:

In Reply to: Re: Mọi người ơi ...... posted by KT on Jul 19, 2019 at 08:59:52:

ha ha ha

Tớ lái dở như sau nè :

đi rồi hết đâu ?? kha` kha` kha`
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]