Re: kẹt xe


Posted by slh ..104..192.56 on Feb 15, 2019 at 09:28:51:

In Reply to: Re: kẹt xe posted by MSP on Feb 15, 2019 at 09:20:19:

hắn cướp xe UPS ở khu Oakridge rồi cảnh st rượt bắt dọc theo hwy 87, đường Taylor v cuối cng l ở gc đường 1st & Trimble th bị CS bắn chết khi hắn bỏ xe chạy lấy mạng

người th b mật lắm nhưng cũng c nhiều người biết đ m :o))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]