Re: 2 G Tửng Từng Tưng :)


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 13, 2018 at 09:41:30:

In Reply to: 2 G Tửng Từng Tưng :) posted by Hải u on Mar 13, 2018 at 09:35:31:

thoi đừng tin vo Fitbit cho mệt ... cứ lm g mnh thấy tốt cho mnh l đuọc

sa'ng nay truo'c khi ddi la`m, DG bắn game dở w .... biết vậy chơi đại kiểu DG thung chơi cho xong ... nghe hắn, chơi kiểu của hắn lm khong đuọc maximum point ......
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]