Re: Hột xon


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 10:15:16:

In Reply to: Re: Hột xon posted by KT on Jan 10, 2019 at 10:05:05:

DG thuộc loại lui ddie^.u nn bn tay khong đẹp

hắn khong thch DG to son, cht phấn nn chỉ c đi đm cui mới dậm cht cht thi

hắn ni: đn b t son, cht phấn nhiều qu, khi rửa mặt nạ, da nhn xấu hơn ngui it makeupMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]