Re: Impeachment


Posted by ch ..73..178.54 on Dec 01, 2019 at 14:23:26:

In Reply to: Impeachment posted by B on Dec 01, 2019 at 10:26:33:

Chắc chắn vi tay đầu no trong Đảng DC đ ăn hối lộ của đm Tu TC . Ngn nghề hối lộ l nghề ruột của bọn Tu m .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]