Re: My cousin


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 12, 2019 at 18:24:43:

In Reply to: Re: My cousin posted by Drama King on Jun 12, 2019 at 18:19:26:

mắc gì bùn ?

ít nói lại, ít vít trong đy, ít tm tình, ít cười lun thì sẽ bớt bùn v̉n vơ á du

mà cũng tuỳ bản tính m̃i người, you khác tui làm sao nói được :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]