Re: Hôm qua


Posted by KT ..107..97.31 on Feb 13, 2020 at 08:56:44:

In Reply to: Re: Hôm qua posted by DG on Feb 13, 2020 at 08:53:42:

Thanks G , thiệt t́nh th́ KT cũng không có thời gian chơi bài nhiều, phần th́ bx quờn nữa nên đâu đi được nhiều :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]