Re: nắng vàng ơi


Posted by :-) ..172..19.245 on Sep 13, 2018 at 14:58:24:

In Reply to: nắng vàng ơi posted by htc on Sep 13, 2018 at 13:03:31:

Người về chưa, đă về kịp chưa?
Hy vọng mưa không làm ướt áo

Bài thơ hay, sóng hong được boss thỉnh mà đày chở xuống Downtown đi họp (xe her bị bể bánh).Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]