Re: Chứng minh bài toán của Mây không đúng


Posted by CP? ..98..134.180 on Mar 12, 2019 at 10:06:49:

In Reply to: Chứng minh bài toán của Mây không đúng posted by ch on Mar 12, 2019 at 09:42:38:

Nếu dẫy nhà 17 pḥng này xây theo h́nh ṿng tṛn và pḥng 1 và pḥng 17 cũng có cửa thông qua lại th́ lư luận của ch là hỏng bét

Trong trường hợp này cô côngchúa chẳc ế suốt đời may ra chờ CTC về gơ cửa hihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]