Re: Phá


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 13, 2018 at 14:32:39:

In Reply to: Re: Phá posted by Dtn on Sep 13, 2018 at 14:26:55:

Các bác trai lên tiếng th́ xem như huề vốn, trừ khi bác khều đặng các bác gái th́ ... chợ sẽ vỡ tung ra như bông bưởi ngay,
chúc bác thành công mỹ măn :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]