Re: Buồn, nghĩ mi mới ra lẽ


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 20, 2020 at 17:18:11:

In Reply to: Re: Buồn, nghĩ mi mới ra lẽ posted by Lz on Mar 20, 2020 at 16:54:49:

bữa nọ c htc c ni với bc Lz rằng: c ta biết c người 20 tuổi sanh đẻ ở Mỹ cn nghe được vi bi ht của Thi Thanh . Vậy xin hỏi bc Lz l người đ l ai, bc Lz c biết khng ?

ps. Người ny (htc mention) ti nghĩ l người hiện hữu, c thật ở ngoi đời .



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]