Qu bất ngờ


Posted by KT ..71..133.206 on Mar 21, 2020 at 10:35:23:

Hm qua nghe HA ni Mẹ P qua đời thiệt ra qu bất ngờ cho ti, v thng thường bs ni 2 tuần th sẽ lu hơn, 4-5 tuần chẳng hạn, hơn nữa mấy hm nay khng nghe HA ni g nn ti nghĩ l con Ok ,
Rồi cũng xong một kiếp người, sng nay nghe tin Kenny Rogers cũng vừa qua đời, lm người khng ai qua nổi Ải ny :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]