Re: Costco


Posted by tn ..73..91.53 on Dec 02, 2019 at 11:21:49:

In Reply to: Re: Costco posted by DG on Dec 02, 2019 at 09:49:58:

vn cn c nghĩa chứ,,, n vẫn nằm đ thi, nhưng khong c th khng đuợc ....

cuơi nhau cực khổ m cn ly dị,,, khong cưới th tỉ lệ bỏ nhau cn cao hơn nữa ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]