Re: Nói chuyện các loại nước


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 16:03:24:

In Reply to: Re: Nói chuyện các loại nước posted by tinh on Jan 11, 2019 at 13:44:53:

Tiếng Anh khác, đang nói order tiếng Việt th́ khác.

Tiếng Anh th́ thường tôi nói "plain water" :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]