Re: nếu họ qun ko zipper


Posted by lv ..104..254.26 on Sep 14, 2018 at 10:59:50:

In Reply to: Re: nếu họ qun ko zipper posted by garage chưa đng on Sep 14, 2018 at 10:48:38:

C thư k thấy Boss qun ko zipper nn nhắc kho
-Boss qun đng garage
-Oh vậy hả, c c thấy chiếc Huge Hummer ti đậu trong đ khổng
-Oh em khng thấy chiếc Huge Hummer m chỉ thấy chiếc mini cooper thi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]