Re: hôm nay


Posted by Q ..23..67.78 on May 20, 2019 at 20:07:59:

In Reply to: Re: hôm nay posted by DG on May 20, 2019 at 19:43:25:

nếu nói thích quá th́ cũng không hẳn. giày mua chục năm rồi khi mua h́nh như chưa tới $20. ḿnh nhớ có mang bao nhiêu đâu\ mỗi năm mang 1,2 lần không biết sao mau ṃn dữ
bỏ đi th́ tiếc, nhưng bỏ 15 ra sửa th́ cũng không muốn
để đó suy nghĩ đă
c̣n đôi hôm nay mang sửa th́ definitely phải sửaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]