Re: làm dâu


Posted by Mây ..198..221.51 on Nov 05, 2018 at 11:36:30:

In Reply to: Re: làm dâu posted by DG on Nov 05, 2018 at 11:31:34:

ở hải ngoại này không bị eo hẹp kinh tế nên đại số không ai ở chung với bố mẹ vợ / chồng cả ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]