Re: Hello


Posted by CH ..104..192.76 on Jan 14, 2019 at 16:56:16:

In Reply to: Re: Hello posted by DG on Jan 14, 2019 at 16:54:39:

KT nói mua nhà về hưu mà .. lúc đó đâu có đi làm nữa ở nhà coi phim và .. ngắm cảnh :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]