Re: Người thơm v thi


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 14, 2019 at 10:38:10:

In Reply to: Re: Người thơm v thi posted by KT on Mar 14, 2019 at 10:33:15:

gặp v/c HA rồi th :

người thi sẽ ght v khng muốn tiếp KT
người thơm khng ght KT nhưng cũng khng muốn tiếp KT v người thơm thch đi shopping hơn l ni chuyện tầm phoMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]