Re: Stock


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 15, 2019 at 11:01:52:

In Reply to: Re: Stock posted by KT on Jan 15, 2019 at 10:53:37:

ừa th́ kệ từ lâu rùi, tại sa'ng nay radio nói co' liên quan tới Netflix, tự du*ng nó sẹt qua đầu làm nhớ lại vụ stock
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]