Re: hôm nay


Posted by DG ..98..177.221 on Mar 14, 2019 at 21:11:06:

In Reply to: Re: hôm nay posted by Q on Mar 14, 2019 at 21:07:38:

yeah, DG trả phần của DG ... hắn khai riêng nên khong biết hắn trả nhiêu .... for sure tháng 4 này phải trả nhiều lắm .... chắc gần 20 ngàn (fa^`n cu?a DG tho^i ddo' nghen) ... ... property tax, estimate tax cho tháng 12, 1, 2, 3 .... and tiền khai thuế 2018



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]